POLÍTICA DE PRIVACITAT

A la FUNDACIÓ NOU CAMÍ estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.

Per aquesta raó, la present Política de Privacitat té com a objectiu informar sobre el tractament de les dades de caràcter personal que, FUNDACIÓ NOU CAMÍ, efectua en aquest lloc web i en qualsevol dels seus subdominis.

1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

FUNDACIÓ NOU CAMÍ és qui ostenta la condició de Responsable del Tractament.
Pots contactar amb nosaltres a:
• Direcció: C/ de les Roses 17, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
• Correu electrònic: info@fnoucami.org
• Telèfon: 93.330.64.09
• Delegat de Protecció de Dades: dpd@fnoucami.org

2. Perquè fem servir les teves dades personals de contacte?

Podem tractar les teves dades personals amb diferents finalitats:

 • Formularis web:

Les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, o bé, perquè ens enviï un correu electrònic, seran tractades per FUNDACIÓ NOU CAMÍ, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre la seva petició o sol·licitud d’informació, dubtes, queixes, etc., o amb la finalitat específica que s’indiqui en el formulari web.

 • Correu electrònic:

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin com a conseqüència d’aquests, o per al manteniment, en tot cas, d’una relació contractual.

 • Gestió del currículum:

També podem tractar les teves dades per tenir en compte la teva candidatura per a possibles vacants o llocs de feina que puguin sorgir en qualsevol de les empreses del grup que s’ajustin al teu perfil i experiència.

 • Realització de donacions:

En cas que es desitgi realitzar una donació, tractarem les seves dades per a la gestió d’aquesta i en compliment de la normativa vigent (Reial Decret 304/2014, de 5 de maig que aprova el Reglament de la Llei 10/2010), així com per l’enviament del certificat corresponent a nivell fiscal. Les teves dades podran ser comunicades a l’Agència Estatal Tributària en compliment de la normativa vigent (Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge).

 • Butlletí electrònic o Newsletter:

A més a més, en el cas que expressament ho autoritzi a través de la marcació de la casella corresponent o mitjançant una sol·licitud expressa, el mantindrem informat sobre les activitats de la FUNDACIÓ NOU CAMÍ. Perquè el registre sigui efectiu, necessitem una direcció de correu electrònic vàlida. Per verificar que la sol·licitud procedeix del propietari real de la direcció de correu electrònic, utilitzarem el mètode de resposta. Amb aquesta finalitat, registrarem l’ordre del butlletí i li enviarem un correu de confirmació.

El consentiment per a processar les seves dades personals i el seu ús ulterior per l’enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment. Trobarà un enllaç a tal efecte al peu de la pàgina de cada butlletí. També pot donar-se de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d’aquest document.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seves dades, és diversa:

 • En alguns casos pot ser el consentiment de les persones interessades (subscripció a un butlletí electrònic, complimentar el formulari web, enviar un currículum, etc.). Quan el tractament es basi en el seu consentiment, aquest s’entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per la seva part, que manifesta aquest consentiment.
 • En altres casos, el compliment d’una obligació legal per part nostra.
 • L’execució d’un contracte (per exemple, en el cas de les donacions) o
 • L’interès legítim del Responsable (gestió de dades de contacte i en tot cas, les dades relatives a la funció o lloc desenvolupat de les persones físiques que presten serveis a una persona jurídica).

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per atendre la seva petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

4. Per quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el temps que sigui necessària l’atenció de l’objecte de la comunicació i, en aquells casos que es basi en el consentiment, sempre que no hagi estat revocat.

En el cas dels Currículums, després de dos anys sense notificar actualitzacions, procedirem a la seva destrucció.

D’altra banda, les dades que consten en els nostres fitxers informàtics i/o en paper, sempre que corresponguin a la realitat, es tractaran de mantenir sempre actualitzades. De manera que, d’aquesta forma, l’Usuari pugui comunicar-nos-ho per correu electrònic a dpd@fnoucami.org.

5. Qui pot ser cessionari o destinatari de les seves dades personals?

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, llevat en els supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulada i en els supòsits previstos a la Llei.

 • En cas de subscriure’t a la nostra newsletter, t’informem que utilitzem l’aplicació Mailchimp per a la seva gestió, la qual cosa implica una transferència internacional de dades a Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) per a la prestació del servei, basada en una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’Execució (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016, d’acord amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre l’adequació de la protecció conferida per l’Escut de privacitat UE-EUA.
  De la mateixa manera, l’informem que aquesta empresa utilitza dispositius de seguiment de l’activitat dels destinataris, amb la finalitat de controlar l’obertura dels correus i la pulsació dels enllaços continguts en els correus i recollir informació com la direcció IP, navegador, tipus de client de correu electrònic i detalls similars, per poder elaborar amb aquesta informació recollida, informes de seguiment de les campanyes, així com, millorar l’efectivitat dels serveis de Mailchimp. Per a més informació pot consultar la Política de Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • En cas d’omplir un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades per Google, l’informem que implica una transferència internacional de dades a Google LLC per la prestació del servei, basada en l’adopció per part de Google de les clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

L’interessat podrà exercir els següents drets en protecció de dades.

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o suspensió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a negar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.

L’interessat podrà exercir tals drets mitjançant escrit de sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I o document d’identificació equivalent, dirigida a dpd@fnoucami.org. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document d’identificació d’aquest.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant del nostre delegat de Protecció de Dades dpd@fnoucami.org o davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).