TRANSPARÈNCIA

Informació accessible i disponible

Estem compromesos amb les persones i som transparents per la societat, per això donem compliment a:
Llei 19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Ordenació JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions.

Dades d’identificació

Fundación Nou Camí

C/ de les Roses, 17 (08980 Sant Feliu de Llobregat)

Tel.: 93 330 64 09 Fax: 93 330 64 73

Email: info@fnoucami.org

CIF: G59324640

Inscrita al Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 483.
Registre en Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya E00729.
Som entitat proveïdora del Sistema Català de Serveis Socials. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Missió. Visió. Valors

Fundació Nou Camí

Com a part integrant de l’Obra de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, la Fundació s’adhereix a la missió, visió i valors de la Institució i els desenvolupa en la seva activitat assistencial diària.

MISSIÓ

La missió de Fundació Nou Camí es centra en l’acollida, el suport i acompanyament especialitzat a persones amb necessitat de suport i/o en situació de vulnerabilitat.

La persona és el centre de la nostra acció. Oferim acollida i servei sempre respectant la seva unitat i dignitat, sense distinció de raça, gènere, religió, ideologia o classe social.

Treballem per acompanyar a persones en risc d’exclusió social, associat a situacions econòmiques desfavorides i/o malaltia mental, discapacitat intel·lectual i persones grans amb necessitat de suport.

VISIÓ

Volem acompanyar a les persones amb necessitat de suport i en situació de vulnerabilitat, creant els serveis necessaris, per garantir a tota persona la seva autonomia, el respecte i la defensa dels seus drets i la seva participació real a la societat, mitjançant el seu propi projecte de vida.

VALORS

Els valors de la Comunitat Hospitalària determinen l’ètica i manera de treballar per tots els professionals que formen la Fundació Nou Camí.

Podem sintetitzar tots els nostres valors en només un: l’Hospitalitat. L’Hospitalitat entesa com un servei als altres, és el pilar central del nostre treball. Consisteix a oferir espai i temps, atenció, humanitat i recursos als destinataris de la nostra missió. Per explicar aquest valor síntesi el desenvolupem en vuit valors a ell implicats:

1. Sensibilitat pels exclosos.

2. Servei als malalts i necessitats.

3. Acollida alliberadora.

4. Salut integral.

5. Qualitat professional.

6. Humanitat en l’atenció.

7. Ètica en tota actuació.

8. Consciència històrica.

La qualitat és un valor inseparable de l’atenció social que oferim a les persones, basada en el treball i compromís de tots els nostres professionals amb la millora contínua.

Informació organitzativa

NORMATIVA

· Marc legal

· Estatuts

· Códi Étic:

Per complir amb la nostra missió tenim com a referència el Codi de Conducta de la Institució Germanes Hospitalàries del SCJ, el codi ètic de l’Associació Encaix a la qual pertanyem i el mateix Codi Ètic i de Conducta de la Fundació Nou Camí.

Planificació i organització

PLA ESTRATÈGIC

Pla estratègic 2020 – 2023:

· Persona i societat

Mitjançant aquesta línia treballem tot allò relacionat amb les persones que atenem, els vincles de l’entitat amb la societat en general, el desenvolupament de l’equip humà de col·laboradors que treballen amb nosaltres i la sensibilització de la societat en matèria de salut mental.

· Desenvolupament i creixement

Mitjançant aquesta línia treballem en la detecció de noves necessitats de suport per a les persones que atenem, i de la societat en general, podent així ampliar i diversificar el suport i serveis que oferim.

· Organització interna i millora constant

Mitjançant aquesta línia treballem per l’enfortiment de l’organització i la seva millora constant.

Impacte social

SOM MEMBRES DE

Informació econòmica I pressupostària

INFORME AUDITORIA

RETRIBUCIÓ REBUDA PELS MÀXIMS RESPONSABLES DE L’ENTITAT:

Els membres del Patronat, com a màxims responsables, no reben cap remuneració pel seu càrrec (article 332 – 10.1 del Codi Civil de Catalunya)

Gestió administrativa

SUBVENCIONS REBUDES

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: J – Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials concedits durant els anys 2019, 2020, 2021 y 2022 pels serveis:

· Club Social per persones amb

problemàtica social derivada de trastorn mental.

· Servei de tutela.